Štatút súťaže "Adventný kalendár"

ŠTATÚT SÚŤAŽE ZOOLOGICKEJ ZÁHRADY BRATISLAVA

 

“Adventný kalendár

(ďalej len „štatút“)

 

čl.I Predmet a účel štatútu

Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných pravidiel a podmienok súťaže “Adventný kalendár“ (ďalej len súťaž). Propagačné materiály určené pre spotrebiteľov ako aj vybrané pravidlá súťaže uvedené priamo na alebo pri takomto propagačnom materiáli treba vykladať v súlade s týmto štatútom. V prípade rozporu informácii o súťaži na propagačných materiáloch a týmto štatútom, má prednosť tento štatút. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto pravidlá z organizačných a technických dôvodov zmeniť formou písomných dodatkov. Vyhlasovateľ alebo usporiadateľ bude účastníkov súťaže informovať o zmenách štatútu primeraným spôsobom, ďalej popísaným v tomto štatúte.

 

čl.II Vyhlasovateľ súťaže a usporiadateľ súťaže

 1. Vyhlasovateľom a usporiadateľom súťaže je Zoologická záhrada Bratislava,

so sídlom:                   Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava

IČO:                           00179710

DIČ:                            2020801728

(ďalej len „vyhlasovateľ a usporiadateľ súťaže“).

 1. Vyhlasovateľ a usporiadateľ súťaže je zároveň poskytovateľom cien do súťaže.

 

čl. III Podmienky účasti v súťaži

 1. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dosiahla vek 18 rokov a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel (ďalej len „účastník“).
 1. Súťaže sa nemôžu zúčastniť (i) osoby v pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže alebo usporiadateľovi súťaže, (ii) osoby týmto osobám blízke podľa 116 a § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), (iii) fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej s vyhlasovateľom súťaže alebo usporiadateľom súťaže vykonávajú pre jedného z nich alebo pre obi dvoch obchodné zastúpenie, (iv) ako ani osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k spoločnostiam a agentúram, ktoré sú technicky, organizačne alebo inou obdobnou formou zapojené do tejto súťaže a ktoré zabezpečujú reklamné alebo propagačné služby k súťaži a (v) ostatné osoby, ktoré sa akoukoľvek inou formou podieľajú na zabezpečení a realizácii tejto súťaže. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, bude vylúčený zo súťaže s tým následkom, že táto osoba stráca nárok na výhru, výhra sa mu neodovzdá a zostáva k dispozícii vyhlasovateľovi súťaže.
 1. Zapojením sa do súťaže účastník vyslovuje svoj súhlas s pravidlami súťaže a týmto štatútom.

 

čl. IV Začiatok a ukončenie súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 1.12.2021 do 24.12.2021 („doba trvania súťaže“).

  

čl. V Miesto konania súťaže

Miestom konania súťaže je územie Slovenskej republiky.

 

čl.VI Podmienky a priebeh súťaže

 1. Do súťaže je zapojený každý účastník, ktorý si v období od 1.12.2021 do 24.12.2021 v mieste konania súťaže zakúpil aspoň jeden kus produktu z Adventného kalendára zverejneného na stránke shop.zoobratislava.sk .
 1. Po zakúpení jedného produktu z Adventného kalendára zverejneného na stránke shop.zoobratislava.sk bude účastník súťaže zaradený do žrebovacej databázy len raz. Účastník sa môže do súťaže zapojiť opakovane, a to tak, že si zakúpi ďalší produkt z Adventného kalendára.
 1. Účastník je zaradený do súťaže pri každom produkte z Adventného kalendára. Cena produktu nemá vplyv na zaradenie do súťaže.
 1. Účastník je povinný uschovať si počas trvania súťaže doklad o kúpe produktu, ktorý predloží usporiadateľovi v prípade výhry v súťaži.
 1. Vyhlasovateľ súťaže a usporiadateľ súťaže si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v týchto pravidlách súťaže.
 1. Výherca bude určený žrebovaním vykonaným usporiadateľom prostredníctvom žrebovacieho softvéru, ktorý náhodne vyžrebuje výherné meno a priezvisko v súlade s týmto štatútom. Do žrebovania budú zaradení iba takí účastníci, ktorí (i) spĺňajú požiadavky uvedené v prvom odseku článku 6 tohto štatútu, (ii) spĺňajú požiadavky v súlade s článkom 3 a článkom 6 tohto štatútu a (iii) neboli vyradení usporiadateľom súťaže z dôvodov uvedených v tomto štatúte.

 

čl. VII

Výhra, vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhry

 1. Výherca súťaže získava zážitkový program s názvom „Vianočné rande s ťavou“ pre jednu osobu v celkovej hodnote 100€, ak splnil pravidlá súťaže a bol vyžrebovaný organizátorom dňa 6.1.2022.
 1. Výherca bude bezprostredne po žrebovaní, nie však neskôr ako do 3 (troch) dní od vyžrebovania, upovedomení o tom, že bol vyžrebovaný ako výherca, a to prostredníctvom e-mailu. Súčasťou tohto upovedomenia budú inštrukcie, akým spôsobom je možné uplatniť si výhru a výzvu na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti za účelom odovzdať výhry, a to najmä, ale nie len: uvedením svojich osobných údajov alebo uvedením identifikačných údajov osoby, ktoré sú nevyhnutné na odovzdanie výhry výhercovi.
 2. Uvedenie osobných údajov a/alebo identifikačných údajov výhercu je dobrovoľné, avšak ich neuvedenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane účastníka súťaže, nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik nároku na výhru. Uvedením a poskytnutím svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo udeľuje účastník určený losovaním za výhercu vyhlasovateľovi súťaže súhlas na spracovanie a zverejnenie týchto osobných údajov vhodným spôsobom na účely zoznamu výhercov a odovzdania výhry, pokiaľ nie je uvedené v tomto štatúte inak.
 1. Na účely zverejnenia výhercu na sociálnych sieťach Facebook a Instagram budú uvedené osobné údaje výhercu v nevyhnutnom rozsahu bez bližšej identifikácie výhercu, a to v rozsahu meno a začiatočné písmeno priezviska. Po telefonickom alebo inom vhodnom kontaktovaní výhercu, poskytnutí jeho osobných údajov a udelení súhlasu na ich použitie vo vyššie stanovenom rozsahu a v súlade s určeným účelom vyhlasovateľ súťaže zabezpečí odovzdanie výhry výhercovi.
 1. K odovzdaniu výhry je oprávnený usporiadateľ súťaže. Usporiadateľ súťaže kontaktuje výhercu bezprostredne po žrebovaní. V prípade, že usporiadateľ súťaže sa nedokáže skontaktovať s výhercom súťaže (t.j. výherca neodpovedá), kontaktuje výhercu súťaže druhýkrát, a to s minimálne 48-hodinovým odstupom od prvého pokusu o skontaktovanie sa.
 1. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom (t. j. výherca neodpovedá) ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je možné rozumne očakávať od usporiadateľa súťaže a výherca sa neozve usporiadateľovi súťaže do 48 hodín od termínu, kedy bol druhýkrát kontaktovaný telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, výherca stráca nárok na výhru. Osoby, ktoré stratili právo na výhru, nie sú považované od okamihu straty práva na výhru za výhercov v súťaži. V prípade straty nároku účastníka súťaže na príslušnú výhru, usporiadateľ vyžrebuje náhradného výhercu.
 1. Vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením, ako aj v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Práva účastníka súťaže pri spracovaní osobných údajov pre účely uskutočnenia súťaže podliehajú režimu Nariadenia, ako aj zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení. Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov, práv účastníka súťaže, ako aj podmienok ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke zoobratislava.sk.
 1. Ak (i) si výherca neuplatní nárok na výhru v lehote stanovenej v upovedomení o výhre alebo v predpísanej forme alebo v predpísaným spôsobom, (ii) vzdá sa výhry, (iii) neudelí súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov pre účely súťaže, (iv) nepredloží doklad o kúpe alebo (v) nesplní akúkoľvek inú podmienku podľa tohto štatútu súťaže, stráca týmto nárok na príslušnú výhru, a nemá nárok na náhradné plnenie. Ak si výherca uplatní nárok na výhru v lehote stanovenej v upovedomení o výhre predpísaným spôsobom a v predpísanej forme a splnil všetky podmienky súťaže v zmysle tohto štatútu, výhra bude zaslaná vo forme poukážky na e-mailovú adresu, ktorú výherca uviedol spolu so súhlasom na spracovanie osobných údajov.
 1. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok, súťaží a hier (vrátane ň tejto súťaže) nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Výhra v súťaži v zmysle tohto štatútu nie je vymáhateľná súdnou cestou.
 1. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe vyhlasovateľ súťaže.
 1. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť predmet súťaže, teda zážitkový program, ktorý má byť výhrou súťaže, najmä v prípade nepriaznivej pandemickej situácie.

 

čl.VIII Ochrana osobných údajov

 1. Pri zapojení sa do súťaže účastník udelil vyhlasovateľovi súťaže ako prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom na jeho účasť v súťaži.
 1. Výherca (vyžrebovaný účastník spĺňajúci pravidlá súťaže) berie na vedomie, že vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ bude na základe súhlasu výhercu ako dotknutej osoby spracúvať jeho osobné údaje za účelom organizácie, vedenia, vyhodnotenia súťaže, oznámenia výhercu prostredníctvom sociálnych sietí zoologickej záhrady, Facebook a Instagram, kontaktovania výhercu, a odoslania výhry výhercovi.
 1. Výherca berie na vedomie, že usporiadateľ súťaže spracúva osobné údaje výhercu v súlade s Nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov na hore uvedené účely, a to v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 1. Za správnosť a aktuálnosť osobných údajov poskytnutých účastníkom resp. výhercovi súťaže vyhlasovateľovi súťaže alebo usporiadateľovi súťaže ako sprostredkovateľovi na účely vyhodnotenia súťaže, komunikácie s účastníkom resp. výhercom, odovzdanie výhry a zverejnenia výhercu na sociálnych sieťach zoologickej záhrady, Facebook a Instagram, zodpovedá výlučne účastník súťaže. Vo vzťahu k telefónnemu číslu poskytnutému usporiadateľovi alebo vyhlasovateľovi výherca vyhlasuje, že je jeho oprávneným používateľom.
 1. Podrobnosti ohľadne spracúvania osobných údajov účastníkov sú zverejnené na internetovej stránke zoobratislava.sk.

 

čl. IX Záverečné ustanovenia

 1. Pravidlá tejto súťaže budú k dispozícii na požiadanie u usporiadateľa súťaže a na webovej stránke zoobratislava.sk .
 1. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na skrátenie súťaže, jej prerušenie alebo zmenu pravidiel, a to prostredníctvom dodatku k tomuto štatútu. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťaže oznámi vyhlasovateľ súťaže alebo usporiadateľ súťaže vrátane publikácie príslušného dodatku k tomuto štatútu na webovej stránke zoobratislava.sk. Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na webovej stránke www.zoobratislava.sk
 2. Účastník sa zaväzuje uviesť pravdivé údaje a postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte.
 1. Účastník sa zaväzuje svojou účasťou v súťaži neporušiť všeobecne záväzné právne predpisy a ani podmienky uvedené v tomto štatúte.
 1. Účastník berie na vedomie, že pri používaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším účastníkom, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Účastník nesmie obťažovať ostatných účastníkov.
 1. Každý účastník preberá zodpovednosť za používanie webovej stránky, sociálnej siete Facebook/Instagram a vyhlasuje a svojím súhlasom s týmto štatútom sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži nebude porušovať všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky súťaže. Túto zodpovednosť administrátor, majiteľ domény, prevádzkovateľ webhostingu, majiteľ servera, poskytovateľ pripojenia nepreberá.
 1. Každý účastník sa zaväzuje, že nijakým spôsobom nebude poškodzovať ďalších účastníkov alebo tretie osoby alebo porušovať podmienky uvedené v tomto štatúte. V prípade porušenia tejto podmienky je vyhlasovateľ súťaže oprávnený účastníka zo súťaže vylúčiť.
 1. Každý účastník v plnom rozsahu objektívne zodpovedá za svoje právne a faktické úkony v súvislosti so súťažou, používaním webovej stránky alebo sociálnej siete Facebook/Instagram. Vyhlasovateľ súťaže, usporiadateľ súťaže a ani prevádzkovateľ webovej stránky túto zodpovednosť nepreberajú a nezodpovedajú za žiadne uploady, filehostingy, sťahovanie alebo vkladanie akýchkoľvek odkazov.
 1. Účastník berie na vedomie a súhlasí, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený ustanovenia tohto štatútu kedykoľvek meniť alebo súťaž kedykoľvek zrušiť. V prípade, že dôjde k zmene štatútu, účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia štatútu. Vyhlasovateľ súťaže a usporiadateľ súťaže nie sú povinní o zmene pravidiel osobitne informovať účastníkov, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na webovej stránke zoobratislava.sk.
 1. Účastník sa zaväzuje riadiť sa týmto štatútom, pokynmi vyhlasovateľa súťaže a usporiadateľa súťaže, a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých účastníkov. Súťaž sa riadi výhradne štatútom, ktorý upravuje práva a povinnosti súťažiteľov, ich zodpovednosť a jej pravidlá. Žiadny účastník nemá nárok na výhru, pokiaľ nesúhlasí s týmto štatútom a nesplní povinnosti z neho vyplývajúce. Účastník tiež nemá nárok na výhru, ak nesplnil podmienky súťaže.
 1. Právne vzťahy založené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a účastníci sa zaväzujú sa im podrobiť.
 1. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie účastníka zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania/uplatnenia výhry.

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 1.12.2021

Ste zvedaví čo sa u nás deje?

Prihláste sa na odber nášho Newslettera a majte vždy čerstvé správy.